Privacyverklaring

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet neemt de bescherming van uw gegevens serieus. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Dit programma valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

BZK beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welk doel en op welke manier. BZK is ervoor verantwoordelijk dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)(verwijst naar een andere website)(opent externe website) worden verwerkt. U kunt BZK hierop aanspreken. De functionaris voor gegevensbescherming bij BZK is Pieter de Groot.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • gegevens over uw activiteiten op onze website internetbrowser en apparaat type

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om een relatie met u aan te gaan en te onderhouden

Het programma ondersteunt overheden bij de invoering van de Omgevingswet. Dat doen wij in nauwe samenwerking met de markt, bijvoorbeeld met softwareleveranciers en planbureaus. Om deze ondersteuning vorm te kunnen geven willen we met u in contact komen en dit contact ook onderhouden. Bijvoorbeeld door u periodiek te voorzien van informatie via nieuwsbrieven of door u uit te nodigen voor bijeenkomsten.

Om ons aanbod zo goed mogelijk op uw behoefte af te kunnen stemmen

Wij vinden het belangrijk dat ons programma-aanbod nauw aansluit bij uw behoefte aan ondersteuning bij de implementatie. Zo verwerken wij uw gegevens om te komen tot nieuwe producten of diensten of om bestaande producten of diensten te verbeteren. Dit doen we onder meer aan de hand van klantpanels en de uitvoering van klanttevredenheidsonderzoeken.

Om uw vraag te beantwoorden

Wij gebruiken uw contactgegevens om uw vraag te beantwoorden of te reageren op uw verzoek.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Wij verwerken niet meer gegevens dan noodzakelijk is voor de doeleinden die wij genoemd hebben. Uw persoonsgegevens bewaren wij ook niet langer dan nodig is. Wel kunnen we uw gegevens nog gebruiken voor historische, statistische en/of wetenschappelijke doelen en analyses. Dit doen wij bijvoorbeeld om periodiek te kunnen rapporteren over de voortgang van de implementatie aan de Tweede Kamer.

Welke persoonsgegevens delen wij met derden?

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet is een interbestuurlijk programma waarin Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen samenwerken aan de invoering van de Omgevingswet.

Uw gegevens worden gedeeld met de vertegenwoordigers van deze organisaties: Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Interprovinciaal Overleg (IPO), Unie van Waterschappen en het ministerie van BZK voor het Rijk, voor zover het de invoering van de Omgevingswet betreft. Zo kunnen uw gegevens beschikbaar gesteld worden aan de VNG voor aan Omgevingswet gerelateerde bijeenkomsten die de VNG zelf organiseert.

Uw contactgegevens worden alleen gedeeld met de medewerkers van het Informatiepunt Omgevingswet die uw vraag of verzoek kunnen beantwoorden. We kunnen uw vraag, inclusief contactgegevens, doorsturen naar een andere betrokken partij als dat nodig is voor de beantwoording. In alle andere gevallen verzoeken we u om zelf contact op te nemen.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Programma Aan de slag met de Omgevingswet blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Zo worden uw gegevens beschikbaar gesteld aan organisaties die voor ons bijeenkomsten organiseren, zoals de slagsessies.

Welke cookies gebruiken wij?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij uw bezoek aan onze website automatisch op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Om onze website te verrijken plaatsen wij ook inhoud van externe partijen. Voorbeelden hiervan zijn Twitter en YouTube. Deze partijen plaatsen eigen tracking cookies als u onze site bezoekt. Zij kunnen daardoor delen van uw surfgedrag volgen. Hiervoor zoeken wij nog naar een oplossing.

U kunt zich afmelden voor alle cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe kunt u uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt uw verzoek(en) indienen bij het Informatiepunt Omgevingswet. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek.

Wij willen u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens(verwijst naar een andere website)(opent externe website). Of bel 0900 – 2001 201.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het Informatiepunt Omgevingswet.

Aanpassing privacyverklaring

Met de verdere ontwikkeling van het programma en op basis van nieuwe inzichten zullen wij deze privacyverklaring actualiseren en indien mogelijk aanscherpen.